Memento Mori

Uitvaartvereniging Hensbroek-Obdam

Uitnodiging jaarvergadering

Uitvaartvereniging Memento Mori nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 11 mei 2023 in dorpshuis “De Oude School” te Hensbroek aanvang 20.00uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 7 april 2022
 3. Ingekomen stukken / Mededelingen 2022
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Wim Zwagerman/Jacqueline Hoogzaad-van Leijen
  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk melden bij secretaris Hans Nooij
  Dorpsweg 116 Hensbroek, voorzien van 5 handtekeningen van leden.
 8. Info Website www.uitvaarthensbroek-obdam.nl
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Met vriendelijke groet namens bestuur, Hans Nooij

Interesse in een bestuursfunctie laat het ons weten!

 

Penningmeester / Administratie:
José Schipper-van Baar
e-mail: mementomori1924@gmail.com
tel: 06-25581960  (bij voorkeur tussen 18.00-20.00uur)

Uitvaartverzorgster:
Angita Waal-Pijper
tel: 06-39 444 604  (24 uur per dag bereikbaar)
e-mail: info@angitawaaluitvaart.nl

Bij overlijden

Neemt u contact op met onze uitvaartverzorgster:

Mevrouw Angita Waal-Pijper

06 39 444 604
24 uur per dag bereikbaar