Memento Mori

Uitvaartvereniging Hensbroek-Obdam

Uitnodiging jaarvergadering

 

Uitvaartvereniging Memento Mori nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering,
welke wordt gehouden op woensdag 17 april 2024 in dorpshuis “De Oude School” te Hensbroek
aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 11 mei 2023
3. Ingekomen stukken / Mededelingen 2023
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Hans Nooij
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de jaarvergadering
schriftelijk melden bij secretaris Hans Nooij Dorpsweg 116 Hensbroek, voorzien van
5 handtekeningen van leden.
8. Info Website 2023
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Hans Nooij

Interesse in een bestuursfunctie laat het ons weten!

Penningmeester/Administratie:
José Schipper-van Baar:
tel.: 06-25581960
e-mail: mementomori1924@gmail.com

Uitvaartverzorgster:
Angita Waal-Pijper
tel. 06-39444604

e-mail: info@angitawaaluitvaart.nl

Bij overlijden

Neemt u contact op met onze uitvaartverzorgster:

Mevrouw Angita Waal-Pijper

06 39 444 604
24 uur per dag bereikbaar