UITNODIGING JAARVERGADERING 2021

Uitvaartvereniging Memento Mori nodigt haar leden uit voor het bijwonen
van de jaarvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 7 april 2022
in dorpshuis "De Oude School" te Hensbroek
aanvang 20.00uur.

AGENDA

1.    Opening
2.    Notulen jaarvergadering over 2019 en 2020  ( gehouden op 7-10-2021)
3.    Ingekomen stukken / Mededelingen 2021
4.    Jaarverslag secretaris
5.    Jaarverslag penningmeester
6.    Verslag kascontrolecommissie 
7.    Bestuursverkiezing:
       Aftredend en herkiesbaar: José Schipper-van Baar / Ed Dekker
       Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de 
       jaarvergadering schriftelijk melden bij secretaris Hans Nooij
       Dorpsweg 116 Hensbroek, voorzien van 5 handtekeningen van
       leden.
8.    Info Website www.uitvaarthensbroek-obdam.nl  
9.    Rondvraag
10.  Sluiting.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Met vriendelijke groet namens bestuur, Hans Nooij
Interesse in een bestuursfunctie laat het ons weten!

Penningmeester / Administratie:
José Schipper-van Baar
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 06-25581960

Uitvaartverzorgster:
Angita Waal-Pijper
tel: 06-50606710
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


-----------------------

 

27-10-2021

Uitvaartvereniging Memento Mori heeft op donderdag 7 oktober 2021 de
jaarvergadering gehouden voor de jaren 2019 en 2020.

1.  Opening. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en memoreert
     de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren.

2.  Notulen jaarvergadering 2018 (8 april 2019).
     De secretaris leest de notulen voor aan de aanwezigen in de vergadering

3.  Ingekomen stukken / Mededelingen 2019. N.v.t.

4.  Jaarverslag 2019 secretaris.
     De secretaris leest het jaarverslag voor, waarin is opgenomen het aantal leden,
     het aantal overlijdens, bestuurssamenstelling, aantal bestuursvergaderingen, 
     bijwonen federatievergaderingen.

5.  Jaarverslag 2019 administratrice.
     Het financieel verslag wordt door de administratrice voorgelezen en per 
     pagina toegelicht aan de aanwezigen. Het eindresultaat 2019 is positief.

6.  Verslag kascontrolecommissie 2019.
     De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie 2019 gecontroleerd.
     De kascontrolecommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te
     verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden nemen dit advies van harte over. 


7.  Bestuursverkiezing:
     Aftredend en herkozen in 2020: Wim Zwagerman en Jacqueline Hoogzaad-van Leijen.

8.  Ingekomen stukken / Mededelingen 2020.
     Per 1 januari 2022 wordt de taak van administratrice overgenomen door bestuurslid
     José Schipper. 

9.  Jaarverslag 2020 secretaris.
     De secretaris leest het jaarverslag voor. Hierin opgenomen het aantal overlijdens, het 
     aantal leden, bestuurssamenstelling, vergaderingen van bestuur.

10. Jaarverslag 2020 administratrice.
      De jaarrekening over 2020 wordt blad voor blad toegelicht door de administratrice.
      Het positieve resultaat is laag, maar de vereniging staat er goed voor. 
      
11. Verslag kascontrolecommissie 2020.
      De financiële administratie is door de leden van de kascontrolecommissie in orde bevonden.
      Complimenten voor administratrice. 
      De kascontrolecommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te
      verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden nemen dit advies van harte over.
      Een nieuw kascontrolecommissielid wordt gekozen uit de aanwezigen in de zaal.

12. Bestuursverkiezing:
      Aftredend en herkozen 2021: Hans Nooij. De voorzitter feliciteert Hans met zijn 
      herbenoeming voor 3 jaar.
      
13. Info website 2019/2020.
      De website wordt goed bezocht. Een overzicht van de bezoekersaantallen wordt regelmatig
      gedeeld met het bestuur. Sinds de lancering in 2014 is de website
      ruime 20.000 keer bezocht. Vele bezoekers klikken ook door naar de volgende pagina's.

14. Rondvraag.
      Een mededeling van het niet langer beschikbaar kunnen zijn als drager.
      De voorzitter komt met bloemen de zaal in en feliciteert Jacqueline met haar jubileum,
      12,5 jaar bestuurslid van de vereniging. Blij verrast. 
      De voorzitter dankt de heer P. Vrugt voor 40 jaar drager te zijn geweest bij de vereniging,
      en overhandigt een herinneringsbord.  Applaus uit de de zaal.
      Daarna overhandigt de voorzitter aan Angita een herinneringsbord, zij was in 2020 25 jaar 
      uitvaartverzorgster van de vereniging. Angita ontvangt lovende woorden voor haar werk,
      wat zij met passie en respect uitvoert. Dank daarvoor en applaus uit de zaal.
      De vice-voorzitter neemt nu het woord en richt zich tot de voorzitter. Namens de vereniging
      reikt hij aan Wim een kristallen sierobject uit. Wim heeft in 2020 een dubbele mijlpaal 
      bereikt: 25 jaar voorzitter en 40 jaar drager. Mooie woorden worden gesproken voor de 
      jubilaris. Dankbaar voor het vele werk wat hij ook achter de schermen verricht. 
      Een applaus vanuit de zaal en bestuur voor het boegbeeld van de vereniging.
      De jubilarissen gaan ook nog op de foto voor de streekkrant de Kogge.
      
15. Sluiting.
      De voorzitter dankt de aanwezigen voor ieders inbreng en sluit af met het uitnodigen
      van de aanwezigen voor een drankje en hapje en wenst ieder wel thuis.


-------------


Heeft u interesse in een bestuursfunctie laat het ons weten!

Administratrice
José Schipper           tel: 06-25581960   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                                                                                                                                                                                                    

Uitvaartverzorgster 
Angita Waal-Pijper    tel: 06-50606710   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-----------------