24-03-2020

                                            ANNULERING JAARVERGADERING.

De jaarvergadering van uitvaartvereniging Memento Mori van donderdag 16 april wordt geannuleerd.
In verband met het coronavirus en het verbod op samenkomst.
Een nieuwe datum wordt nog niet gepland.

Het bestuur wenst de leden sterkte in deze onzekere tijd.

Namens het bestuur,
Uitvaartvereniging Memento Mori Hensbroek-Obdam.


----------
27-02-2020 
                                            Uitnodiging jaarvergadering

Uitvaartvereniging Memento Mori nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering,
welke wordt gehouden op donderdag 16 april 2020 in dorpshuis "De Oude School" te Hensbroek.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1.   Opening

2.   Notulen jaarvergadering (8 april 2019)

3.   Ingekomen stukken / mededelingen

4.   Jaarverslag secretaris

5.   Jaarverslag administratrice

6.   Verslag kascontrolecommissie

7.   Bestuursverkiezing
      Aftredend en herkiesbaar: Wim Zwagerman 
                                             Jacqueline Hoogzaad-van Leijen
      Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de jaarvergadering
      schriftelijk melden bij secretaris Hans Nooij Dorpsweg 116 Hensbroek,
      voorzien van 5 handtekeningen van leden.

8.   Info website

9.   Rondvraag

10. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Hans Nooij.


Interesse in een bestuursfunctie, laat het ons weten!


Uitvaartverzorgster / administratrice 
Angita Waal-Pijper    tel: 06-50 60 67 10      e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


-------------

9 april 2019

Kort verslag van de jaarvergadering gehouden op maandag 8 april 2019 in Hensbroek.
aanwezig: het bestuur en leden van de vereniging.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. In een kort openingswoord spreekt de voorzitter over het afgelopen verenigingsjaar, waarin diverse acties door het bestuur zijn geregeld en de voorzitter spreekt zijn dank uit aan het bestuur en ook aan de leden voor het vertrouwen in de vereniging.

De agenda wordt goedgekeurd

De notulen van de jaarvergadering gehouden op 24 april 2018 worden door de secretaris voorgelezen en  zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter. 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

Het Jaarverslag 2018 wordt door de secretaris voorgelezen. 
De samenstelling van het bestuur en de vrijwilligers staan in het jaarverslag vermeld, ook het aantal bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de federatie. Het huidige ledenaantal. En in herinnering  worden de overledenen genoemd waarvoor de vereniging de uitvaart heeft verzorgd.

Het financiële jaarverslag 2018 wordt door de administratrice toegelicht. De contributie is per 2019 verhoogd, de rentebaten zijn minimaal, de vereniging is financieel op orde.
De kascontrolecommissieleden hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet en vraagt aan de aanwezige leden wie zich voor de kascontrolecommissie wil inzetten voor 2020. Er volgt een positieve reactie vanuit de zaal.

De bestuursverkiezing:
De heer Ed Dekker wordt herkozen voor een nieuwe termijn als lid van het bestuur van de vereniging.
De secretaris/penningmeester mevrouw Gre Schrooder neemt na 18 jaar afscheid van het bestuur.
En mevrouw José Schipper-van Baar wordt aan de vergadering voorgesteld als nieuw bestuurslid. 
Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld.

De website wordt besproken, o.a. wat het aantal bezoekers van de site is, welke informatie er te vinden is en het doel van een website wordt uiteengezet. Door de inzet van een website hoopt de vereniging dat bezoekers de juiste informatie kunnen vinden en leden kunnen aantrekken.
 
Uit de rondvraag komt positieve feedback. Dank daarvoor.

Aan het einde van de vergadering richt de voorzitter zich tot de secretaris, met veel dank en lof voor haar inzet, 18 jaar bestuurslid en het secretariaat verzorgen van de vereniging. De voorzitter overhandigt een mooi cadeau als herinnering. Applaus volgt vanuit de zaal. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedere aanwezige voor zijn/haar komst en nodigt uit voor een drankje en hapje.

-----